پرسش‌های متداول

سوال: آیا نشریه برای طرح موضوعی خاص و ترویج آن در جامعه ، در قبال دریافت حمایت مالی ؛ همکاری می نماید؟

پاسخ:


سیاست نشریه دانش سیاسی ، دریافت پیشنهادات و بررسی آنها در تحریریه است. درصورت تایید علمی و ضرورت کاربردی موضوع؛ آن پیشنهاد بدون دریافت حمایت مالی اجرایی خواهد شد.اما در صورت عدم تایید تحریریه، حتی با ارایه حمایت مالی، موضوع دردستور کار قرارنخواهد گرفت.

سوال: برخی از موضوعات هستند که امکان طرح انها در قالب روش های علمی متعارف نیست و این در حالی است که نشریه دانش سیاسی بر موضوع روش تاکید بسیار دارد. آیا امکانی وجود دارد که این متون هم برای نشریه ارسال شود؟

پاسخ


روش در نشریه دانش سیاسی دارای چند معنای مشخص و محدود است :


یک.وجود یک سیر منطقی و مشخص برای استدلال محقق که داور را نسبت به فهم و داوری مقاله یاری رساند(نظم منطقی)


دو.وجود ادله لازم و اطمینان بخش برای صحت و کفایت داده های تحقیق.


سه. وجود الگویی معتبر برای تحلیل داد ها که محقق خود آن را انتخاب و معرفی نموده است.


چهار. انطباق تحلیل محقق بر مبانی نظری و مفهوی ای که خود محقق بیان داشته است.


با این توصیف روش در هر مقاله پژوهشی ای مهم و بیان آن ضروری است.


تاکید می شود که منظور از روش اصلا وادار نمودن محقق به انتخاب روش کمی و یا کیفی خاصی نیست و انتخاب آن بر عهده خود محقق بوده و نشریه تجویزی در این زمینه ندارد.  

سوال: دلیل رد برخی از مقاله های ارسالی در همان مرحله اول دریافت مقاله که معمولا هم در زمان کمی بعد از ارسال مقاله رخ می دهد ، چیست؟

پاسخ:


مقاله پس از دریافت در سامانه دانش سیاسی، توسط دبیر تخصصی و یا سردبیر بررسی اولیه می شود. در موارد زیر ، متن موردپذیرش اولیه قرار نگرفته و از ورود به مرحله داوری بازمی ماند:


1.استانداردهای اولیه مقاله که عموما ساختاری و شکلی هستند و در راهنمای نشریه آمده اند رعایت نشده باشند.


2. موضوع مقاله از حوزه تخصصی نشریه دور باشد.


3. حجم مقاله به شکل نامتعارفی زیاد بوده وبه جزوه آموزشی تبدیل شده باشد. 

سوال: آیا امکان ارسال مقاله از یک نویسنده و چاپ آن در صورت تایید علمی، در دو یا چند شماره متوالی از آن نشریه وجود دارد؟

پاسخ:


سیاست نشریه دانش سیاسی با توجه به تعدد مقاله های ارسالی برای این نشریه،و همچنین دو فصلنانه بودن نشریه آن است که بعد از نشر یک مقاله ،تا دو شماره از ان نویسنده مقاله دیگری چاپ نشود. البته با توجه به تاییید تحریریه، شرایط خاص نشریه و نوع موضوع مقاله ؛ این تعداد به 1 شماره نیز ممکن است ، کاهش بیابد. اما در هر حال در دوشماره متوالی اصل بر منع است.

Question: There are some topics that can not be proposed in the form of conventional scientific methods, while That Journal has great emphasis on the method. Is it possible to send these articles?

Methodology is so important.So should be mentioned in article.