دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مخاطبان محترم نشریه
مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده ، و توسط دبیر تخصصی/ سردبیر کنترل و تایید شده اند (پذیرش علمی اولیه را دریافت نموده اند). این مقاله ها در فرآیند آماده سازی برای نشر قرار دارند و حسب پیشنهاد سردبیر و تایید تحریریه در شماره های آتی نشریه- ان شالله- به چاپ می رسند. بر این اساس، مقاله می تواند نهایی و یا در مرحله نهایی شدن برای چاپ باشد که هر یک در بخش مربوط آمده است.

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین» (با تأکید بر آراء امام خمینی رحمه‌الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.13974.2554

حسینعلی سعدی؛ مجتبی باباخانی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

واکاوی تبیینی مفهوم مقاومت از منظر مقام معظم رهبری (دام‌ظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.30497/pkn.2022.240500.2813

علیرضا بیگی؛ مسعود ندافان