اهداف و چشم انداز

بسم الله الرحمن الرحیم

اهداف، چشم انداز  و سیاست‌های نشریه علمی‌ دانش سیاسی

 

الف. اهداف 

1. تحقیق در مزرهای دانش سیاست اسلامی و زمینه‌سازی برا‌ی نظریه‌پردازی در این حوزه.

2. نقد روشمند سیاست نظری و عملی موجود به منظور ارتقای دانش سیاست.

3. استحکام بخشیدن به گفتمان سیاست اسلامی و افزایش توان آن جهت رقابت علمی سازنده با سایر گفتمان‌های رقیب و بدیل

4. کمک به تصمیم‌سازی و حل مسئله در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی سیاست اسلامی.

5. آسیب‌شناسی نظری و عملی رد حوزه سیاسی به منظور ارائه راهکارهای بومی‌.

 

ب. چشم انداز 

نشریه علمی دانش سیاسی در چشم انداز آینده به عنوان نشریه ای مرجع در سطح داخلی و خارجی مطرح خواهد بود که در تبیین گفتمان سیاست اسلامی در ابعاد  مختلف پیشگام بوده و مجال مناسبی را برای طرح نظریه های جدید و راهبردهای نوین برای مدیریت سیاسی پیشنهاد می دهد.

 

پ. سیاست ها

 1. انتشار مقالات برآمده از تحقیقات علمی و دربردارنده نتایج نوآورانه در گستره سیاست اسلامی.

2. انتشار مقالات انتقادی که زمینه‌ها، موضوعات یا راه‌حل‌های نوینی را در عرصه سیاست اسلامی مطر ح می‌سازند.

3. انتشار مقالاتی که به شناسایی و طرح مسائل نوین در ارتباط با علم سیاست اسلامی متناسب با شرایط نوین جامعه کمک می‌نمایند.