داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
هادی آجیلی علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
حسام الدین آشنا
حمید احمدی علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی .گروه علوم سیاسی.
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
بهرام اخوان کاظمی علوم سیاسی استاد دانشگاه شیراز.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی .گروه علوم سیاسی.
مصطفی اسماعیلی علوم سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
اصغر افتخاری علوم سیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
رضا افخمی علوم سیاسی دانش آموخته دانشگاه اسسکس انگلستان
فاطمه افشاری حقوق استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده قوه قضائیه
رضا اکبری فلسفه استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
غلامحسین الهام حقوق دانشیار دانشگاه تهران. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
سید جواد امام جمعه زاده علوم سیاسی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
حسین ایزدبخش سیاستگذاری عمومی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
حجت‌الله ایوبی علوم سیاسی دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. گروه مطالعات اروپا
ناصر باهنر فرهنگ و ارتباطات دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده معارف اسلامی ، فرهنگ و ارتباطات
مرتضی بحرانی علوم سیاسی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
ابراهیم برزگر علوم سیاسی
حسن بشیر فرهنگ و ارتباطات استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات
عادل پیغامی اقتصاد دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
یوسف ترابی علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
مهدی جاودانی مقدم روابط بین الملل استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
علیرضا جعفریان
نادر جعفری هفت‌خوانی مدیریت عضو هیات علمی داشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده معارف اسلام و مدیریت. گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
ناصر جمالزاده
محمّدرضا حاتمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
امیر محمد حاجی یوسفی روابط بین الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
توکل حبیب‌زاده حقوق دانشیاردانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق
سید جواد حسینی علوم سیاسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی.
محمد باقر حشمت زاده علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
جعفر حق پناه علوم سیاسی استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مهدی حمزه پور عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
محمد حسن خانی روابط بین الملل دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
حسین خلف رضایی روابط بین الملل استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
محسن خلیلی علوم سیاسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
علی اصغر خندان الهیات و معارف اسلامی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
غلامرضا خواجه سروی علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی.عضو هیات علمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی
جلال درخشه علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی. گروه علوم سیاسی
دکتر احمد درستی دانشگاه امام حسین(ع)
مهدی‌رضا درویشزاده آمار و ریاضیات استادیار دانشگاه تهران. دانشکده ریاضی،‌آمار و علوم کامپیوتر
محمدرضا دهشیری علوم سیاسی استاد تمام دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
سید جلال دهقانی فیروزآبادی روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مهدی ذاکریان روابط بین الملل دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی و احد علوم تحقیقات تهران.
مهدی ذوالفقاری روابط بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان، لرستان، جمهوری اسلامی ایران
سید محمدهادی راجی روابط بین الملل استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و حقوق.
محمودرضا رهبرقاضی علوم سیاسی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی - گروه علوم سیاسی
محمد هادی زاهدی‌وفا اقتصاد استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
روح الامین سعیدی روابط بین الملل استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی .
رضا سیمبر روابط بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه گیلان. گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سیدرضا شاکری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
جبار شجاعی جامعه شناسی سیاسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی.گروه علوم سیاسی
فرشاد شریعت علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی شریعتی فیض آبادی دانشگاه فنی و حرفه ای
امید شفیعی قهفرخی سیاست اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
امیر مسعود شهرام نیا جامعه شناسی سیاسی، علوم سیاسی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
سجاد طالبی اقتصاد سیاسی، علوم سیاسی ایران
نقی طبرسا علوم سیاسی استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل.
رحمت عباس تبار مقری علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سید مجتبی عزیزی علوم سیاسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم ساسی.گروه مطالعات انقلاب اسلامی.
طاها عشایری مسایل سیاسی ایران عضو هیئت‌علمی گروه تاریخ و جامعه‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مجتبی عطارزاده گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
علی اکبر علیخانی
داود غرایاق زندی روابط بین الملل استادیار دانشگاه شهید بهشتی.عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات منطقه ای
مصطفی غفاری جامعه شناسی سیاسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی.گروه علوم سیاسی
زاهد غفاری هشجین علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد.عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی.
علی غلامی حقوق دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامیو حقوق.گروه حقوق جزا و جرم شناسی
سیدمحمدمهدی غمامی حقوق استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق.گروه حقوق عمومی
رستم فلاح فلسفه اسلامی خیابان گلدشت، خیابان چهارم، پلاک ۲۸
احمدعلی قانع الهیات و معارف اسلامی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام
ارسلان قربانی شیخ نشین روابط بین الملل گروه روابط بین الملل-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه خوارزمی
نوراله قیصری علوم سیاسی، مسایل سیاسی ایران استادیار دانشگاه تهران. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
سید محمد صادق کاظمی اندیشه سیاسی عضو هیئت علمی
علی کریمی مسایل سیاسی ایران استاد دانشگاه مازندران. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
عباس کشاورز شکری علوم سیاسی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی/دانشگاه شاهد
علیرضا کوهکن روابط بین الملل استادیار دانشگاه علمه طباطبایی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه روابط بین الملل.
اصغر کیوان حسینی روابط بین الملل، علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی.عضو هیات علمی دانشگاه. دانشکده حقوق و علو سیاسی.
غلامرضا گودرزی علوم سیاسی
ابوذر گوهری مقدم روابط بین الملل دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی.گروه علوم سیاسی
کیوان لطفی فرهنگ و ارتباطات دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
حسن مجیدی اندیشه سیاسی، علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
حسین محمدی سیرت علوم سیاسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، گروه مسائل ایران
رامین مددلو مسایل سیاسی ایران هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
علی مرشدی زاد علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد، عضو هیات علمی گروه علوم شسیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
علی مشهدی سیاست اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه قم
عباس مصلایی پور علوم سیاسی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد.گروه قرآن و علوم حدیث
حمیدرضا ملک محمدی سیاستگذاری عمومی استاد دانشگاه تهران. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی- گروه علوم سیاسی
اصغر آقا مهدوی الهیات و معارف اسلامی، سیاست اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هیات علمی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و اشاد.
سید مسعود موسوی شفایی روابط بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید میرترابی روابط بین الملل استادیار دانشگاه خوارزمی.عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل
مهدی نادری علوم سیاسی استادیار دانشگاه شاهد.عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
سید عبدالامیر نبوی علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
سارا نجف پور اندیشه سیاسی، علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، جمهوری اسلامی ایران
رحمان نجفی سیار روابط بین الملل گروه روابط‌بین‌الملل، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، جمهوری اسلامی ایران
حمید نساج علوم سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران
محمد صادق نصرت پناه علوم سیاسی استادیار دانشگام امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی .
قدیر نصری علوم سیاسی دانشیار دانشگاه خوارزمی.عضو هیات علمی
محمد نعمتی اقتصاد استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.
حسین هوشنگی فلسفه دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشکده الهیات، معارف اسلامی.
حمید هوشنگی علوم سیاسی استادیاردانشگاه امام صادق علیه السلام. عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
محمود یزدان فام روابط بین الملل هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
ماشاالله یوسفی علوم سیاسی همکار علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری