بانک ها و نمایه نامه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های نشریه علمی دانش سیاسی در حوزه نمایه سازی

سیاست کلی نشریه علمی دانش سیاسی توسعه پایگاه های نمایه کننده این نشریه است تا از این طریق امکان دسترسی به آن را تسهیل نماید. در این ارتباط از پیشنهادات سازنده مخاطبین استقبال می شود.