واژه نامه اختصاصی

ر

 • روش منظور از روش عبارتست :
  1.بیان چگونگی دست یابی به داده های خام تحقیق
  2.بیان چگونگی تحلیل داده ها
  3.بیان نحوه اعتبا ر بخشی به یافته های تحقیق
  4. ارایه عملی شیوه کاربست روش های بیان شده در سه بندبالاف در متن تحقیق
 • رویکرد اسلامی منظور طیفی از دیدگاه ها است که عبارتند از:
  یک.تجزیه و تحلیل روشمند بر اساس داده های برامده ازنصوص
  دو. تبیین و تحلیل مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان
  سه.نقد و بررسی سایر موضوعات بر مبنای اصول مکتب اسلام