تحلیل تطبیقی گرایش سیاسی دانشجویان علوم انسانی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سیاست که در واقع عرصه مدیریت جامعه است و وظیفه تنظیم قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی را دارد از دیدگاه اقشار، طبقه‌ها، نیروها و گروه‌های مختلف اجتماعی قابل بررسی است. در این میان دانشجویان نیز به‌عنوان یک قشر یا نیروی اجتماعی هستند که نگرش و نگاه آنان به سیاست و مقولات مربوط به آن حائز اهمیت و قابل بررسی است. همچنین به نظر می‌رسد محصلین رشته‌های مختلف بر حسب رشته آن‌ها، به‌لحاظ رفتار و نگرش، نسبت به امر سیاسی گرایشات متعدد و متفاوت داشته باشند. تفاوت‌هایی که به‌لحاظ روشی و محتوایی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود دارد، محیط مورد مطالعه آن‌ها و نیز موضوع‌ها و پدیده‌هایی که در هر یک از علوم فوق مورد مطالعه دانش‌پژوهان آن قرار می‌گیرد، همه و همه از جمله مباحثی است که بر گرایش سیاسی آنان اثر می‌گذارد. پژوهش حاضر که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای، بر روی 264 نفر (بر اساس جدول مورگان) از دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفته است نشان می‌دهد که بین رشته‌های مختلف تحصیلی (فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) و گرایش سیاسی دانشجویان (ابعاد گرایش سیاسی: مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، جریان سیاسی و قدرت سیاسی) رابطه وجود دارد. بدین صورت که دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به دانشجویان سایر گروه‌های تحصیلی به‌لحاظ گرایش سیاسی با هم تفاوت معناداری دارند. بر مبنای یافته‌های پژوهش حاضر، صحت فرضیه فوق از آنجاست که دانشجویان گروه علوم انسانی در سه بعد از ابعاد پنج‌گانه گرایش سیاسی-یعنی مشارکت سیاسی، جریان سیاسی و هویت سیاسی- نسبت به دانشجویان سایر گروه‌ها باهم متفاوت‌اند، اما در دو بعد دیگر از ابعاد گرایش سیاسی تفاوت معناداری بین گروه‌های مختلف تحصیلی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Analysis of Political Attitude of Human Science Students; Case Study: Tehran University Students

نویسنده [English]

  • Heidar Shahriari

Ph.D Student in Political Sociology at Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Politics that is the area of managing society, and makes the practical rules of political relationships among social forces regulated, can be evaluated from different points of view in terms of categories, groups and casts. Among them, students are as a social force that their points of view regarding politics and the relative matters are important to survey. In addition, it seems that the learners of different fields of study, practically and theoretically, have different attitudes towards politics. In fact, the differences available among human and natural sciences, in respect of their methods and matters, and also their environments and studied phenomena, affect the student political attitude. This research that has been done by survey method and questionnaire tool upon 264 students of Tehran university (based on Morgan table), and based on multi-stage cluster method, shows that there is a relationship between the different university fields of study (engineering, medical sciences, literary and art sciences) and their political attitudes (political attitude aspects: political participation, political legitimacy, political identity, political tendency towards political wings and political power). In other words, the human science students differ in political attitudes in comparison with other groups of students regarding their field of study. Upon the research findings, the validation of this hypothesis is resulted from this point that the human science students differ in three aspects of political attitudes- political participation, their political tendency towards political wings, and political identity- in comparison with other groups of student field of study. And it also shows that there is no meaningful relationship regarding other two aspects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political attitude
  • field of study
  • human sciences
  • natural science
  • Tehran university
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1393