مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری؛ مطالعه موردی شهر کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

مشارکت سیاسی، از مؤلفه‌های مهم در انتخابات، برای رژیم‌های سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه‎پردازان توسعه، مشارکت سیاسی و مخصوصاً شرکت در انتخابات را از مهم‌ترین شاخصه‎های توسعه سیاسی می‌دانند. توسعه سیاسی بدون مشارکت سیاسی معنا ندارد و یا حداقل از لحاظ محتوایی کامل نیست. رسانه‌های جمعی از جمله مطبوعات در کنار احزاب، گروه‌های ذی‌نفوذ، طبقات اجتماعی، سندیکاها و... نقش مؤثری در جامعه‌پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی دارند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با رساندن اخبار و اطلاعات سیاسی، معرفی ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی و تبلیغ در مورد آن‌ها، مقایسه ارزش‌های سیاسی جامعه خودی با ارزش‌های جوامع دیگر، بحث و گفتگو پیرامون مواضع دولت و غیره مشارکت ملت‌ها در سیاست را محقق می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مطبوعات محلی شهر کرمان بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انجام شده است. در این پژوهش علمی-توصیفی، گردآوری اطلاعات در بخش نظری به روش کتابخانه‌ای و در بخش عملی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به‌صورت پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 392 نفر بود که تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که علی‌رغم اثبات رابطه و تأثیر مطبوعات و نشریات محلی بر مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه در انتخابات مذکور، با توجه به ضریب رگرسیون محاسبه‌شده (518/0)، نشریات و مطبوعات محلی تأثیر چندان زیادی در این رابطه نداشتند و مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه، تحت تأثیر عوامل و متغیرهای دیگری بجز نشریات و مطبوعات محلی بوده است که موضوع مورد مطالعه این پژوهش نبوده‌اند


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Local press and political participation in the Eleventh presidential election; Case Study Kerman

نویسندگان [English]

  • Majid Masomi 1
  • Mohammad Javad Moheban 2

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 M.A. in Political Science from Islamic Azad University

چکیده [English]

Political participation in elections is an important component of the political regime is very important. Theorists of development, political participation, especially participation in the election of the most important indicators of political development know. Political development without political participation makes no sense, or at least in terms of content is not complete. Mass media, including the press, along with political parties, interest groups, social classes, and trade unions... Effective role in the political socialization and political participation, and directly or indirectly to bring news and political information, introduce and promote the values and political goals of their own society than political values with the values of other societies, discussion and discuss the positions of the government and other nations to participate in politics is possible. This study aimed to investigate the role of local media in Kerman on political participation in the Eleventh presidential elections. In this descriptive science research, data collection method in theory and in practice, using a questionnaire Ktabkhanh‌Ay and in the survey. The population of 392 people that analysis was performed using SPSS software.and political participation were the subjects affected by factors and other variables except the local press publications and has been the subject of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local press
  • Political participation
  • elections
  • Kerman
مجید معصومی ازکیا، محمدمهدی (1384)، بررسی جامعه‌شناختی عوامل کارایی انواع رسانه‌ها در مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه تهران. باهنر، ناصر و همکاران (1387)، شناخت ارتباط‌جمعی، تهران: انتشارات دانشکده صدا و سیما. بهتاش، شیوا (1380)، آنچه رأی‌دهندگان از رسانه‌ها می‌آموزند، تهران: انتشارات سروش. پای، لوسین (1380)، بحران مشروعیت، بحران‌ها و توالی در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه‌سروی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت. رزاقی، افشین (1381)، نظریه ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشکده علوم ارتباطات. رضایی، محمدرضا (1384)، نقش رسانه‌ها در آموزش‌های شهروندی، تهران: همشهری. سورین، ورنر و تانکارد، جیمز (1384)، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، دکتر علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 327. قنبری، حجت‌الله (1389)، بررسی تأثیر رسانه‌ها بر تمایل دانشجویان به مشارکت با احزاب سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران: دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران. قوام، عبدالعی (1374)، نقد نظریه‌های توسعه و نوسازی سیاسی، تهران: شهید بهشتی. گیدنز‌، آنتونی (1381)، جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی. لازار، ژودیت (1385)، افکار عمومی، مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
  • تاریخ دریافت: 15 آذر 1393
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1393