نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی،

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی؛ بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش شیراز

چکیده

این پژوهش در پی مطالعه نقش ارزیابی از احزاب سیاسی در میزان مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات بوده است. روش این پژوهش کمی، از نوع پیمایشی بوده و تعداد 402 نفر از ساکنان 18 سال و بالاتر شهر شیراز با نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که عناصر متغیر ارزیابی از احزاب و تشکل-های سیاسی شامل «میزان اعتماد به احزاب و تشکلهای سیاسی» و «ارزیابی شهروندان ساکن در شهر شیراز نسبت به کارآمدی احزاب و تشکلهای سیاسی»، رابطه مستقیم و متغیر سن رابطه معکوس و معنادار با مشارکت در انتخابات گذشته داشتند. عناصر متغیر ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی (به صورت مستقیم) و مشارکت در انتخابات گذشته (به صورت معکوس) با احتمال مشارکت در انتخابات آینده رابطه معنادار داشتند و متغیر سن رابطه معناداری با آن نداشت. متغیرهای مستقل نزدیک به 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند. نتیجه اینکه، مشارکت سیاسی شهروندان و فعالیت حزبی در برهم کنش اجتماعی با یکدیگر هستند و ارزیابی‌های مردم از احزاب و کارآیی‌شان در جامعه، نقش مهمی در میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی و انتخابات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation of the role of evaluation of political parties and organizations in participation of Shiraz Residents in the elections

نویسندگان [English]

 • Asghar Mirfardi 1
 • Mandana Karimi 2
 • Korosh Esaei Khosh 3

1 Faculty member of Shiraz University

2 Ph.D. Student in Political Sociology at Shiraz University

3 M.A. in Sciology from Shiraz University

چکیده [English]

Political participation is one of important factors for achieving macro- developmental goals. More participation in elections, leads to enforcement of collective reason and, as well, to political legality improvement. The viewpoints and attitudes towards political parties are different in various settings and societies. The attitude and behavior are analyzed in relation to each other, in the social and political contexts. This study aimed to investigate the evaluation of political parties and organizations in participation of Shiraz city residents in elections. This study significance is investigating the people's attitudes towards political parties and the role of mentioned attitudes in participating of Shiraz residents in elections. Using survey method, 402 cases of 18 years and older residents of Shiraz city were selected via clustering random sampling method and investigated. Findings showed that there is significant relationship between the elements of evaluation of political parties, (including "trust to political parties and organizations(TPPO)", and "evaluation of efficiency of political parties and organizations (EPPO)") (directly), and "age"(indirectly) from one side, and "the political participation in past elections", from other side. Findings, also, showed that there is significant relationship between the elements of evaluation of political parties (directly), and "the political participation in past elections" (indirectly) from one side, and "the probability of political participation in future elections", from other side. There is not significant relationship between age and "the probability of political participation in future elections". The multivariate regression analysis showed that independent variables could determine 40 percentages of "the probability of political participation in future elections" variances. As a result, trust to political parties and organizations and the evaluation of the degree of efficiency of political parties and organizations are the main important factors which influencing the role of political parties in election and persuading people to participate in elections and having political participation. this study showed that , the political participation of citizens and political party activities are interacting with each other and people's evaluation of political parties and their efficiency has important role in political participation, in particular, in the elections.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Elections
 • Evaluation
 • I.R Iran
 • Political participation
 • Political parties
 • Shiraz
 • Trust
آبرکرامبی، نیکلاس؛ هیل، استفن و ترنر، برایان اس (1377). فرهنگ جامعه‌شناسی (حسن پویان، مترجم). تهران: چاپخش.
آسایش زارچی، محمدجواد (1389) «زمینه‌های فرهنگی مشارکت سیاسی»، مدیریت فرهنگی. 4(9)، 13-1.
ارسیا، بابک و ساعی، احمد (1398). «تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی»، دانش سیاسی. 15(1)، 1- 28.
امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد؛ محموداوغلی، رضا و عیسی‌نژاد، امید (1389). «بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان»، پژوهشنامه علوم سیاسی. 6(1)، 34-7.
جلائی‌پور، حمیدرضا و حسن، بارزان (1396). «بررسی نقش احزاب در فرآیند توسعه سیاسی اقلیم کردستان عراق بعد از سال 1991»، نشریه آفاق علوم انسانی. 9، 49-72.
حسنی، قاسم (1389)، «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران در سال­های 87ـ86»، فصلنامه­ علوم اجتماعی. 17(50)، 129-170.
دال، رابرت (1364). تجزیه و تحلیل سیاست (حسین مظفریان، مترجم). تهران: مظفریان.
راش، مایکل (1377). جامعه و سیاست: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی سیاسی (منوچهر صبوری، مترجم). تهران: سمت. چاپ نخست.
زتومکا، پیوتر (1390). نظریه جامعه‌شناختی اعتماد (غلامرضا غفّاری، مترجم). تهران: شیرازه. 
ساعی، علی و خضری، فرشید (1394)، «اعتماد به احزاب سیاسی، مطالعه­ای درباره دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس»، مطالعات اجتماعی ایران. 9(2)، 134-108.
سیدامامی، کاووس (1384). سنجش اشکال و سطوح مشارکت سیاسی. تهران: سازمان ملّی جوانان.
شفیعی، محمود و مددلو، رامین (1398). «ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: منصب ریاست ‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران)»، دانش سیاسی. 15(1)، 172-149.
غفاری هشجین، زاهد؛ بیگی­نیا، عبدالرضا و تصمیم­قطعی، اکرم (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران»، دانش سیاسی. 6(2)، 240-207.
فاضلی، اشرف­السادات؛ عنایتی شبکلایی، علی و نجف‌نژاد، مهدی (1388). «بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران»، پژوهش‌های ارتباطی. 16(1)، 155-135.
کلمن، جیمز (1377)، بنیادهای نظریّه اجتماعی (منوچهر صبوری، مترجم). تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1384)، چشم‌اندازهای جهانی (حمیدرضا جلایی­پور، مترجم). تهران: انتشارات طرح نو.
محسنی تبریزی، منوچهر و رضوی آل هاشم، بهزاد (1387).«بررسی نگرش دانشجویان درباره احزاب سیاسی به مثابه سازمان‌های پیکار»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). 29(1)، 194-175.
مدیرشانه­چی، محسن (1375). احزاب سیاسی ایران: با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سوسیالیست­ها. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
مولائی، محمدرضا (1397). «نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش­بینی علاقه­مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی»، دانش سیاسی. 14(1)، 163-141.
میرفردی، اصغر و احمدی قارنائی، حکیم (1395). «بررسی رابطه­ گرایش­ دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی. 27(4)، 46-27.
میشل، روبرت (1368). احزاب سیاسی. با مقدمه سیمور مارتین لیپست (حسن پویان، مترجم). تهران: مؤسسه چاپخش.
نظری، علی­اشرف (1390). «احزاب سیاسی و هویت ملی؛ تأملی در کارکردها و چشم‌اندازها»، فصلنامه مطالعات امنیت ملی. 12(1)، 98-93.
هانتینگتون، ساموئل (1370). سازمان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: نشر علم.
 
Almond, G. A. and Verba, S. (eds.) (1980). The Civic Culture Revisited, Little Brown.
Ardèvol-Abreu, A.; Hooker, C. M.; de Zúñiga, H. G. (2017). "Online new  creation, trust in the media, and political participation: Direct and moderating effects over time", Journalism, 19(5), 611-631. https://doi.org/10.1177/1464884917700447.
Bishaw, A., (2014), The impact of education on rural women’s participation in political and economic activities, International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 6(2), 23-31.
Capoccia, G. (2000). "Anti -system parties: A conceptual reassessment", Journal of Theoretical Politics, 14(1): 9-35.
Gniewosz, B.; Noack, P.; Buhl, M. (2009)."Political alienation in adolescence: Associations with parental role models, parenting styles, and classroom climate" German International Journal of Behavioral Development, 33 (4), 337–346.
Lapalombara, J. & Anderson, J. (1992).Political Parties, in Encyclopedia of Government and Politics. London: Rutledge.
Lin, N. (1976). The Foundations of Social Research. New York: Mc-Graw Hill.
Lipset, S. M. (1963). Political Man: The Social Bases of Politics, New York: Anchor Books.
Mao, Z., (2013), Empirical analysis of rural citizens’ political participation in the underdeveloped regions of Chinese Eastern Provinces, Asian Social Science,6(5), 160-164.
Saha, L. J. (2004). “Prosocial Behaviour and Political Culture among Australian Secondary School Students”, International Education Journal, 5(1), 9-25.
Sun, I.; Hu, R.; Wu, Y. (2012). Social capital, political participation, and trust in the police in urban China, Australian & New Zealand Journal of Criminology, 45(1), 87-105. https://doi.org/10.1177/0004865811431329.
دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32
تالیف مقاله
مهر 1399
صفحه 649-670
 • تاریخ دریافت: 06 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399