دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تالیف مقاله، مهر 1399 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

لیست داوران سال شانزدهم شماره دوم (پیاپی ۳۲)، پاییز و زمستان 1399

علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

صفحه 361-386

10.30497/pk.2020.75416

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

جامعه شناسی تاریخی تفهّم ذهنیت دواندیش در سنت سیاسی ایران دوره مدرن

صفحه 387-410

10.30497/pk.2020.75413

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

بازخوانی مشروعیت دوپایه از منظر آیت الله سیدمحمدباقر صدر

صفحه 411-432

10.30497/pk.2020.75418

حسین علی سعدی


صورت بندی لوازم سیاسی خوشبختی در حکمت متعالیه

صفحه 433-460

10.30497/pk.2020.75421

امید شفیعی قهفرخی؛ میثم بهارلو


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تحلیل پیشینه حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 563-598

10.30497/pk.2020.75410

سید ابوالحسن فیروزآبادی؛ جواد احمدآبادی آزادی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 487-512

10.30497/pk.2020.75419

زاهد غفاری هشجین؛ ایوب نیکونهاد


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تضعیف حقوق بشر در غرب (مطالعه موردی: حقوق پدران و پسران با تأکید بر جنبش فمینیسم در آمریکا)

صفحه 513-536

10.30497/pk.2020.75415

علی غلامی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تحلیل مولفه های هوش سیاسی درمدیریت منازعات سیاسی

صفحه 599-620

10.30497/pk.2020.75412

محمد مهدی گلشاهی؛ عباسعلی رهبر؛ مژگان نیک سیرت فر


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

الگوی تحلیلی فعالیت اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای

صفحه 621-648

10.30497/pk.2020.75417

مجید مبینی مقدس؛ نرگس عبدسرمدی؛ کریم خانمحمدی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

استکبارستیزی در اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمۀ ا لله علیه)؛ با تکیه بر مفهو مشناسی استکبار در تفسیر المیزان

صفحه 671-696

10.30497/pk.2020.75414

محمد صادق نصرت پناه؛ مسعود بخشی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

تاثیر جنگ تحمیلی بر قدرت منطقه‌ای ایران: 1380-1359

صفحه 697-723

10.30497/pk.2020.75420

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفصل شکوری