تضعیف حقوق بشر در غرب (مطالعه موردی: حقوق پدران و پسران با تأکید بر جنبش فمینیسم در آمریکا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تضعیف جایگاه جنس مذکربه عنوان یک مبنای مشترک درمیان تمام نحله‌های فمینیستی قابل مشاهده است،اما رادیکال‌فمینیستها باتشدید این موضوع دایره آن رااز مردان وپدران به پسران نیز توسعه دادند.سوالی که در این‌باره مطرح می‌شود آن است که چه رفتارهایی درراستای تضعیف حقوق پدران وپسران ازسوی فمینیستها انجام شده است؟یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای نظریات و سیاست‌های قائلان به این امر حاصل شده است حاکی از رفتارهایی همچون تصویرسازی غلط از پدران، بی‌توجهی به تأثیر مثبت پدری بر پدران و جامعه، توهین و ناتوان‌سازی پدر، تحقیر پدر در فضای شغلی و رها شدن آنان از سوی دولت‌ها وبروز آثاری ازقبیل افزایش انحراف وجرم فرزندان وایجاد بحران‌های تحصیلی و بدرفتاری علیه کودکان در غیاب پدران‌شان شده است. در مقابل، پدران نیز باپیوستن به سازمان‌هایی همچون «وفاداران به پیمان»و«امت اسلام» درمقابل این روند خصمانه موضع‌گیری نموده‌اند.همچنین اندیشمندان رادیکال فمینیست با یک عملیات دوبعدی به دشمنی با پسران برخواسته‌اند؛آنها از یک‌سو اقدام به تبلیغ وجود تبعیض علیه دختران نسبت به پسران نموده و برای دختران امتیازاتی کسب می‌نمایند وهمزمان با اغراق و سیاه‌نمایی در مورد مسائل و مشکلات پسران درصدد تضعیف آنها و برهم زدن توازن در تعامل دختر و پسر و بالتبع زن و مرد در آینده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Weakening the Human Rights in the west: a case study of rights of Fathers & Sons in the west, with consideration the feminist movement in America

نویسنده [English]

 • Ali Gholami

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Weakening of the status of the male sex can be seen as a common ground among all feminist factions, but radical feminists have also expanded the circle from men and fathers to sons. The question that arises is what behaviors have been done by feminists to undermine the rights of fathers and sons?
The results of this research, which is based on descriptive-analytical methods based on the theories and policies of those who believe in this, indicate behaviors such as misrepresentation of fathers, disregard for the positive effect of paternalism on fathers and society, insult and disability of the father, humiliation of fathers in the workplace, negligence of fathers by governments, tends to expose such effects such as increasing the deviation and guilt of children and creating educational crises and child abuse in the absence of their fathers. In contrast, fathers have taken a stand against this hostile trend by joining organizations such as the "faithful to the covenant" and the "Islamic Ummah." Radical feminist thinkers have also launched a two-dimensional operation to oppose boys; On the one hand, they promote discrimination between girls and boys and gain privileges for girls. On the other hand, by exaggeration on boys' issues, they seek to weaken them and upset the balance in the interaction between girls and boys, and consequently men and women in the future.
Keywords: Fathers, Boys, Feminism, Girls, Women, Radical Feminism.
Weakening of the status of the male sex can be seen as a common ground among all feminist factions, but radical feminists have also expanded the circle from men and fathers to sons. The question that arises is what behaviors have been done by feminists to undermine the rights of fathers and sons?
Weakening of the status of the male sex can be seen as a common ground among all feminist factions, but radical feminists have also expanded the circle from men and fathers to sons. The question that arises is what behaviors have been done by feminists to undermine the rights of fathers and sons?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fathers
 • Feminism
 • Girls
 • Sons
 • Radical feminism
 • United State of America
 • West
 • Women
بستان، حسین (1382). نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
رودگر، نرجس (1388). فمینیسم؛ تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها، نقد. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
ریترز، جورج (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: علمی فرهنگی.
ساروخانی، باقر (1375). درآمدی بر دایرة­المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
شلیت، وندی و دیگران (1383). فمینیسم در آمریکا تا سال 2003 (معصومه محمدی و دیگران، مترجمین). تهران: معارف.
شلیت، وندی و لی دموس، نانسی (1388). دختران به عفاف روی می‌آورند (سمانه مدنیو پریسا پورعلمداری، مترجم). قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف‏.
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1388). حقوق بشر در جهان معاصر. تهران: شهر دانش.
مشیرزاده، حمیرا (1381). از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم. تهران: شیرازه.
مهرپور، حسین (1397). نظام بین­المللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات.
وود، شرمن (1366). دیدگاه‌های نوین جامعه­شناسی (مصطفی ازکیا، مترجم). تهران: کیهان.
ویلفورد، ریک(1375). فمینیسم، مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی (م. قائد، مترجم). تهران: مرکز.
هام، مگی و گمبل، سارا (1382). فرهنگ نظریه‌های فمینیستی (فیروز مهاجر و دیگران، مترجم). تهران: توسعه.
هیولت، سیلویا آن و وست، کورنل (1388). جنگ علیه والدین (معصومه محمدی، ‌مترجم). تهران: معارف.
 
American Association of University Women (1992).AAUW Report: How Schools Shortchange Girls. Washington,D.C.: American Association of University Women.
Austin, Beth (1991). Pretty Worthless: Whatever Happened to Making Movies That Make a Difference?.Washington Monthly.May.
Blankenhorn, David (1995). Fatherless America. New York: Basic.
Chira, Susan (1992). Bias Against Girls Is Found Rife in Schools, With Lasting Damages.New York Times. February. 12.
Cornel, Dewey (1987).Characteristics of Adolescents Charged With Homicide.Behavioral Sciences and the Law 5.
Crosby. Faye J. (1991). Juggling: The Unexpected Advantages of Balancing Career and Home for Women and Their Families. New York: Free Press.
Daley. Suzanne (1991).Litle Girls Lose Their Self-Esteem on Way to Adolescence. Study Finds. New York Times.Jaunary. 9.
Di Nitto, Diana (1995). Social Welfare: Politics & Public Policy. New York: Allyn & Bacon.
Fuchs, Victor (1988). Women’s Quest For Economic Equality. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Gearan, Anne (1997). Sex Change Dropped Against 9-Year-Old in Lunch-Line Bumb.Associated Press, June 25.
Geyer, Daniel R. and Favasky, Steven (1993).Custodial Fathers: Myths, Realities, and Child Support Policy. Journal of Marriage and the Family 55 (Feb).
Gilder, George (1986).Men and Marriage. Grenta, La: Pelican.
Gilligan, Carol (1990).Prologue in Making Connections: The Relational Worlds of Adolescent Girls at Emma Williard School. ed. Carol Gilligan, Nona Lyons, and Trudy Hammer. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Gilligan, Carol (1996).The Centrality of Relationship in Human Development: A Puzzle, Some Evidence, and a Theory. In Development Vulnerability in Close Relationship.ed: Gil Noam and Kurt Fisher. Mahwah, N. J. :Erlbaum.
Glazer, Sarah (1999).Boy’s Emotional Needs: Is Growing Up Tougher For Boys Than for Girls?.Congressional Quarterly Researcher. June 18.
Krammer, Jack (1994). "What Do We Really Know About Child Support?" Crisis.Jan .
Lee, Valerie & Chen, Xiangli & Smerdon, Becky (1996).The Imfluence of School Climate on Gender Differences in the Achievement and Engagement of Young Adolescent. Washington. D.C. American Association of University Women Education Foundation.
Leibman, Nina C. (1995). Living Room Lectures: The Fifties Family in Film and Television. Austin: University of Texas Press.
Lewin, Tamar (1998). U.S. Colleges Begin to Ask: Where Have the Men Gone?New York Times.December. 6.
Luria, Zella (1986).  A Methodological Critique. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 11. no. 21.
Margolin, Leslie (1992). Child Abuse by Mothers’ Boyfriends: Why the Overrepresentation?.Child Abuse and Neglect 16, no 14.July/ Aug.
Mclanahan, Sara snd Sanderur, Gary (1997).Growing up with a Single Parent: What Harts. What Helps. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Medved, Michael (1993). Hollywood vs. America: Popular Culture and the War on Traditional Values. New York: Harper Perennial.
National Center for Health Statistics (1999).National Vital Statistics Reports: Final Data for 1997. Hyattsville, Md: U.S. Depatment of Health and Human Services.
Niebuhr, Gustav (1995). Men Crowd Stadiums to Fulfill Their Souls.New York Times. Aug. 6.
Parent interview (1996).Task Force on Parent Empowerment. May 20.
Peterson, Anne C. (1993). Depression in Adolescence.America Psychologist 48.no. 2.February.
Pipher, Mary (1994). Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls. New York: Putnam.
Pollak, William (1998). Listening to Boy s Voice. May 22.
Popenoe, David (1996). Life Without Father: Compelling New Evidence That Father hood and Marriage Are Indispensable for the Good of Children and Society. New York: Free Press.
Q Sullivan, Jack (1997).ABad Way to Educate Boys.Independent.London.April 3.
Richardson, J. L. (1989). Substance Abuse Among Eight-Grade Students Who Take Care of Themselves Ather School. Pediatrics 84, no. 3.Sep.
Rosenfeld, Megn (1994). Father Knows Squat. Washington Post. Nov. 13.
Saltzman, Amy (1994). Schooled in Failure? U.S. News & World Report.November. 7.
Schor, Juliet B. (1992). The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure. New York: Basic.
Thurow, Lester (1996). The Future of Capitalism. How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s Word. New York: Morrow.
U.S. Department of Education.The condition of Education. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
Ventura, Stephanie (1997). National Center for Helth Statistics.telephone interview. Dec 10.
Wolf, Edward N. (1996). The Economic Status of Parents in Postwar America. Paper Prepared for the Task Force on Parent Empowerment, Sept. 20.
Wright, Robert (1991). The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life. New York: Vintage.
دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32
تالیف مقاله
مهر 1399
صفحه 513-536
 • تاریخ دریافت: 03 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399