نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل،

2 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات، دانشگاه ازاد اسلامی،واحد اردبیل

3 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

چکیده

فناوری‌های نوین ارتباطی با ایجاد همگرایی بین شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و فراهم‌کردن بستری جهانی برای توسعه دمکراسی به‌ یکی از مهمترین عناصر و ابزارهای تمرکز و انتشار قدرت در قرن 21 تبدیل شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در عرصه بین الملل است و با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق متشکل از اساتید رشته‌های ارتباطات، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، صاحبنظران و کارشناسان خبره رسانه است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 379 نفر برآورد شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای سیستماتیک، برگزیده شدند و برای افزایش ضریب دقت، حجم نمونه به 402 نفر افزایش یافت. بر اساس یافته‌ها، فناوری‌های نوین ارتباطی، در جابجایی قدرت تأثیر گذارند. از بین شش عامل مورد بررسی تلویزیون‌های ماهواره ای، ماهواره‌های فارسی زبان، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، موتورهای جستجوگر (اینترنت) و روزنامه نگاری سایبری، عامل تلویزیون‌های ماهواره ای بیشترین سهم را در جابجایی قدرت دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examine the role of new technologies in the shift of power in the international system

نویسندگان [English]

 • Mohammad Borjalizadeh 1
 • Ali Jafari 2
 • Nahid Kordi 3

1 Ph.D Student in Cimmunication Science at Ardabil Islamic Azad University

2 Faculty member of َArdabil Islamic Azad University

3 Faculty member of َArdabil Islamic Azad University

چکیده [English]

New technologies associated with creating convergence between satellite networks and Internet provides a worldwide platform for the development of democracy in one of the most Elements and tools of the 21st century has become the focus of power. The purpose of This study examines the impact of modern communication technologies in the field of power shifts International and survey method using a questionnaire for has taken. The study population consists of professors in the fields of communications, community Sociology, anthropology, psychology, political science, scholars and experts Media. The sample size was estimated based on Morgan table 379 and samples Using systematic sampling, were selected for Increase accuracy, the sample size was increased to 402 people. Based on the findings, New technologies, the impact of the movement of power through democracy Pass. Of the six factors examined satellite TV, satellite Persian language, cyberspace, social networks, search engines (Internet) and cyber journalism, most of the satellite TV Share in the movement of power.
New technologies associated with creating convergence between satellite networks and Internet provides a worldwide platform for the development of democracy in one of the most Elements and tools of the 21st century has become the focus of power. The purpose of This study examines the impact of modern communication technologies in the field of power shifts International and survey method using a questionnaire for has taken. The study population consists of professors in the fields of communications, community Sociology, anthropology, psychology, political science, scholars and experts Media. The sample size was estimated based on Morgan table 379 and samples Using systematic sampling, were selected for Increase accuracy, the sample size was increased to 402 people. Based on the findings, New technologies, the impact of the movement of power through democracy Pass. Of the six factors examined satellite TV, satellite Persian language, cyberspace, social networks, search engines (Internet) and cyber journalism, most of the satellite TV Share in the movement of power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyberspace
 • Democracy
 • International system
 • New communication technologies
 • Power
اسمیت، آنتونی (1393). ژئوپلیتیک اطلاعات(فریدون شیروانی، مترجم). تهران: انتشارات سروش.
بابک، اسماعیل (1388). سراب نبرد نرم در بستر دموکراسی، واکاوی و بررسی چگونگی و چرایی کودتای ناکام مخملی در ایران. تهران: درک نو.
پوردست، زهرا؛ سلطانی‌نژاد، احمد و جمشیدی، محمد حسین (1395). «دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی ارتباطی»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 12(1)،39-79.
تافلر، الوین و تافلر، هایدی (1377). جنگ و ضد جنگ (شهیندخت خوارزمی، مترجم). تهران: نشر سیمرغ.
تافلر، الوین (1394). جابجایی در قدرت (شهیندخت خوارزمی، مترجم). تهران: نی.
جعفری، علی و روحانی، مهدی (1393). «بررسی نقش اینترنت در توسعه سیاسی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 77، 142-123.
حسینی پاک‌دهی، علیرضا (1373). «تکنولوژی‌های ارتباطی و نظام‌های اجتماعی»، فصلنامه رسانه. 18، 49-40.
خرازی آذر، رها (1392). «سایبر دیپلماسی در محیط هوشمند نوین رسانه‌ای»، فصلنامه رسانه.(24)90، 74-61.
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها (1388). جنگ سایبری، گزارش راهبردی رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
رنجکش، محمدجواد و میری کلاه‌کج، فاطمه (12-2013). «تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه مفهوم دیپلماسی از رئال به مجاز»، مجله سیاست ملل، 1(1)، 120-97.
روزنا، جیمز و دیگران (1390). انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری­های جدید(علیرضا طیب، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
روزنا، جیمز و سینگ، جیمز (1395). فناوری اطلاعات و سیاست جهانی؛ تغییر گستره قدرت و حاکمیت(احمد سلطانی‌نژاد، مترجم).تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
روشندل، جلیل (1384). امنیت ملی و نظام بین­الملل. تهران: انتشارات سمت.
رهبرقاضی، محمودرضا؛ مسعودنیا، حسین و نساج، حمید (1392). «پیش‌بینی نقش رسانه­ها در میزان تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 12(1)،128-117.
زمانیان، جواد (1390). براندازی نظام در فضای سایبری. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده علوم انسانی.
سراج، حامد اسدالله (1391). بررسی مقایسه‌ای نفوذ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر یمن و عربستان از خاورمیانه؛ مطالعه موردی تونس و مصر از شمال آفریقا. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.
سلطانی‌نژاد، احمد؛ جمشیدی، محمدحسین و گل­محمدی، ولی (1395). «نقش ارتباطات نوین و فناوری اطلاعات در تحول مفهوم دیپلماسی»، فصلنامه مجلس و راهبرد. 23(88)، 386-359.
شیهان، مایکل (1388). امنیت بین‌الملل (سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین و امام­جمعه­زاده، سیدجواد (1397). «تحلیل مفهوم قدرت و منابع تشکیل‌دهنده آن از دیدگاه جوزف نای»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم. 8(18)، 152-130.
قاضوی، فضل‌الله؛ زیباکلام، صادق و عقیلی، سیدوحید (1395). «نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن»، فصلنامه رسانه و فرهنگ. 6(2)، 218-101.
قوام، سیدعبدالعلی (1395). اصول سیاست خارجی و سیاست بین­الملل. تهران: سمت.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای (احد علیقلیان و افشین خاکباز، مترجمان). تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل (1396). شبکه‌های خشم و امید، جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت (مجتبی قلی‌پور، مترجم). تهران: نشر مرکز.
کریلینجر، فرد. آن (1382). مبانی پژوهش در علوم رفتاری (حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، مترجمان). تهران: انتشارات آوای نور.
مورگنتا، هانس جی (1384). سیاست ملت‌ها، تلاش در راه قدرت و صلح (حمیرا مشیر‌زاده، مترجم). تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
نقبایی، سیدرضا (1387). «جنگ نرم، پیروزی بدون نبرد سخت». بازیابی شده از:http://.naghbaei.com
نورمحمدی، مرتضی و طالبی آرانی، روح‌الله (1395). «گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات؛ رویکردهای نظری و ملاحظات امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست. 4(16)، 190-169.
هرسیج، حسین؛ ابراهیمی‌پور، حوا؛ رهبرقاضی، محمود و ملکان مجید(1392). «بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، مجله جامعه‌شناسی کاربردی. 24(4)، 226-211.
یزدان فام، محمود (1386). «دگرگونی در نظریه­ها و مفاهیم امنیت بین­المللی»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 38، 725-750.
یوسفی کوپایی، غلامحسین؛ یزدانی، عنایت‌الله و امیدی، علی (1397). «تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 14(2)،  198-165.
 
Eriksson, J. and Giacomello, G. (2007).International Relations and Security in the Digital Age: London, Rutledge, 251.
Howard, P.;  Duffy, A. & Freelon, D. (2011). Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media During the Arab Spring?
Keohane, R. (1984). After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Morgenthau, H. J. (1973). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, 5thed. New York : Alfred A. Knopf, - A Borzoi book
Nye, J. (1990). "The Changing Nature of World Power", Political Science Quarterly. 105(2), 177–192.
Nye, J. (2010). cyber power, Belfer center for science and international Affairs. https://www.belfercenter.org/publication/cyber-power
Petit, Ch. (2004).Social Movement Networks in Internet Discourse.Irows, Working.
Singe, J. P. (2002). Information Technologies and the Changing Scope OF Global Power and Government, in Information Technologies snd Global Polities, Op. Cit., 1-33.
Sreberny, A. and Khiabany, Gh. (2010).The Internet and Politics in Iran.I.B.Tauris.
Waltz, K. (1979).Theory of International Politics. New York: Random house.
https://www.researchgate.net/publication/261979445_Blogistan_The_Internet_and_Politics_in_Iran_by_Annabelle_Sreberny_Gholam_Khiabany
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117568/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-
دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32
تالیف مقاله
مهر 1399
صفحه 361-386
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399