تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دورۀ دکتری آینده پژوهی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

صدور بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری، نشان دهنده آغاز عصرجدیدی از حیات انقلاب اسلامی و ترسیم چشم-انداز برای آینده آن در قالب یک منشور مهم برای نسل‌های جدید است. با توجه به اهمیت و جایگاه راهبردی این سند، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که دلالت‌های آینده نگرانه بیانیه گام دوم انقلاب چیست؟ یافته های تحقیق بر اساس روش آینده نگارانه مارتالیزلی نشان می دهد که این بیانیه از ویژگی های یک سند راهبردی و گام های هفت گانه آن برخوردار بوده و حاوی ترسیم تصویری مطلوب و چشم انداز روشنی از آینده انقلاب اسلامی است. آینده ای که در آن میزان توفیقات انقلاب اسلامی در هر دو ساحت مادی و معنوی رو به افزایش گذاشته و در عوض دستاورد دشمنان در مقابله با آن، رو به ضعف و کاستی دارد. این چشم‌انداز امیدبخش و خوشبینانه بوده و با نقش محوری جوانان برای حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی شناسانده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Futuristic analysis of the Second Step Statement of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Zahed Ghafari hashjin 1
  • Ayub Nikunahad 2

1 Faculty member of Shahed University

2 PhD Student in Futures Study of The Islamic Revolution at Shahed University

چکیده [English]

Foresight Analysus of the Second Step Statement of the Islamic Revolution

The second step by the Supreme Leader's statement represents the beginning of a new era in the life of the Islamic Revolution and outlining its future in the form of an important charter for new generations. Given the strategic importance and position of this document, this research seeks to answer the key question of what are the future implications of the Second Step Statement of the Revolution? In order to answer this question and to show the strategic nature of the document of the second step of the revolution and to distinguish it from other documents, it has been attempted to use a futuristic, Martha Lasley’s analysis and a descriptive-analytical approach. The data collection tool is the extraction of the second step statement and other related resources The application of Martha Lasley’s approach to the analysis of the second step statement shows that this statement has the characteristics of a strategic document. It is possible to illustrate the seven steps of the martial arts method in analyzing strategic documents, and draw the desired picture and outlook for the future of the Islamic Revolution in the Second Step Statement. The first step of the statement deals with the process of qualitative and historical research in explaining revolutionary causes and conditions; Then, with steps such as explaining the shaping values of the Islamic Revolution, it then goes on to describe the environment of the second step (the stage of self-organization and socialization). Then, by outlining the drivers shaping the future of the revolution, largely derived from the soft nature of the Islamic Revolution, it points to a desirable picture and vision of the future, that is the modern Islamic civilization. The methodological diligence in this statement shows that its formulation has a logical and rule-bound continuum that distinguishes this document from other political documents and texts and places it in the category of strategic documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresightingm Methodology
  • Islamic Revolution
  • Second Step Statement
  • Strategic document
  • Revolution Leader
قرآن کریم.
امینی سابق، زین­العابدین و همکاران (1398). «تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر حکمرانی خوب»، فصلنامه مدیریت کسب و کار. 11(43)،157-133.
ایجابی، ابراهیم و همکاران (1396). «مطالعه تطبیقی تعاریف متکثر از مفهوم  میان‌رشته‌ای آینده‌نگاری راهبردی»، فصلنامه میان رشته‌ای دانش راهبردی. 29(29)،194-171.
پدرام، عبدالرحیم و همکاران (1388). آینده‌پژوهی، مفاهیم، روش­ها. تهران: نشر مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
پورعزت، علی‌اصغر (1382). «تصویرپردازی از آینده، استراتژی اقدام در سیستم­های اجتماعی»، سخن سمت. 7(10)،52-31.
خامنه­ای، سیدعلی (1397). بیانیه گام دوم انقلاب. تهران: نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
خسروی، علیرضا (1398). «بازنمایی درون گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب»، فصلنامه مطالعات راهبردی.22(3)، 81-53.
دبیرخانه آینده­نگاری ملی (١٣٩٥). فراروندهای جهانی: نیروهای پیشرانی که پیروزی فراروندهای جهانی را بر عهده دارند. تهران: برنامه ملی آینده‌نگاری.
دهقانی، محمود (1398). بیانیه گام دوم انقلاب به استناد به آیات قرآن مجید. تهران: انتشارات اعتلای وطن.
رشیدی، امیرحسین؛ نصرت‌پناه، صادق و مرادی، محمدحسین (1398). «تحلیل گفتمان انتقادی بیانیه گام دوم انقلاب با بهره‌گیری از روش نورمن فرکلاف»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج. 22(83)، 55-30.
صفار، محمدجواد (١٣٨٣). حقوق اساسی: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات استادی.
عزیزی، محمدتقی (1398). آرمان انقلاب: منظوم بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری. تهران: انتشارات صبح امروز.
غلامزاده، زهرا و پارسانژاد، محمدرضا (1398). «آینده‌پژوهی در سیاست­گذاری نظام تعلیم و تربیت بر مبنای تمدن اسلامی و ارائه راهبردها (مطالعه موردی مجتمع آموزسی مجتهده بانو امین)»، مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده‌پژوهی. مدیریت و توسعه پایدار.
قربانعلی دولابی، مجید (1398). «تدوین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم»، همایش ملی جستارهای پژوهشی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب. دانشگاه مذاهب اسلامی شعبه گنبد کاووس به آدرس:
کربلایی پازوکی، علی (1396). ولایت فقیه؛ پیشینه، ادله و راهکارهای اعمال آن.تهران: دفتر نشر معارف.
گرامی طیبی، محسن (1395). «اهمیت و ویژگی‌های چشم‌انداز در آینده‌پژوهی»، ماهنامه‌نامه آینده‌پژوهی. (38)، 11-10.
گوردون، آدام (١٣٩٢). فهم آینده (طیبه واعظی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مرویان حسینی، سیدمحمود (1397). «نگاهی به کلیدواژه­های مهم در بیانیه گام دوم انقلاب»، نشریه مشکوه. 37(141)، 7-1.
مقیمی، سیدمحمد (1398). «بیانیه گام دوم انقلاب، رهنامه پیشرفت ایرانی ـ اسلامی»، فصلنامه علمی مدیریت اسلامی. 26(3)، 14-5.
مهری، کریم (1395). «دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری: روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، دو فصلنامه علمی دانش سیاسی.  12(2)، 58-31.
میرباقری، سیدمحمد (1398). عصر جدید: خوانشی از مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم. تهران: انتشارات تمدن نوین اسلامی.
میرشاه ولایتی، فرزانه (1388). راهنمای عملی تدوین چشم‌انداز.تهران: نشر مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
میرشاه ولایتی، فرزانه و نظری‌زاده، فرهاد (1389). پویش محیطی. تهران: نشر مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی.
یوسفی خرایم، محمد (1397). «پیشران­های تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی. 1(2)، 313-293.
 
Cornish, Edward (2004). "Futuring: The Exploration of the Future",Bethesda, Maryland: World Future Society. p. 889-891.
Dator, J. A. (2002).Advancing Futures: Futures Studies in Higher Education.Greenwood Publishing Group 17(5), 405-426. doi:10.1108/FS-03-2015-0017.u8.
Hay, C. (2002). Political analysis: A critical introduction. Houndmills: Palgrave
Latham, R. John (1995)."Visioning: The Concept, Trilogy, andProcess", American Society for Quality.Quality Progress Journal.
Lasley, Martha (2004). Courageous Visions, Discover press.
Slaughter, R. A. (1996)."The knowledge base of futures studies as an evolving process", Futures. 28(9): 799-812.
Slaughter, R. A.(2002)."Futures studies as an intellectual and applied discipline", American Behavioral Scientist. 42(3) 372–385.
Pourezzat, Ali Asghar; Mollaee, Abdolazim; Firouzabadi, Morteza (2008). "Building thefuture: Undertaking proactive strategy for national outlook", Futures: the journal of policy.planning and futures studies, (40), PP. 887-893.
دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 32
تالیف مقاله
مهر 1399
صفحه 487-512
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1399