شناسنامه فارسی و انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

دوفصلنامه علمی دانش‌سیاسی
سال شانزدهم. شماره دوم (پیاپی 32). پاییز و زمستان 1399

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
مدیرمسئول: جلال درخشه
سردبیر: اصغر افتخاری
مدیر داخلی: احمد خادم
اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب رتبه و الفبا)
حمید احمدی ............................................................................ استاد (علوم سیاسی) دانشگاه تهران
اصغر افتخاری.................................................... استاد (جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ابراهیم برزگر................................................................. استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا خواجه‌سروی ......................................................... استاد (علوم سیاسی) دانشگاه علامه طباطبایی
جلال درخشه............................................................. استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
فرشاد شریعت ........................................................... استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
یحیی فوزی .................................................. استاد (علوم سیاسی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا ملک‌محمدی ................................................................... استاد (علوم سیاسی) دانشگاه تهران
سید محمدرضا احمدی طباطبایی.......................................... دانشیار (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ناصر جمال‌زاده ......................................................... دانشیار (مسائل ایران) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمّدباقر حشمت‌زاده ...................................................... دانشیار (جامعه‌شناسی سیاسی) دانشگاه شهید بهشتی
حسن مجیدی .......................................................... دانشیار (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانش سیاسی بر اساس نامه شماره 165953 /3 مورخ 14/8/ 1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجۀ علمی ـ پژوهشی گردیده‌ است.
دانش سیاسی از شماره بهار و تابستان 1398 در قالب آیین‌نامه جدید ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 11/25685 تاریخ  09/02/1398 تهیه و منتشر می‌گردد.

با توجّه به راه‌اندازی سامانه ویژه نشریه علمی دانش سیاسی به نشانی http://pkn.journals.isu.ac.ir/
ضروری است که علاقه‌مندان جهت هرگونه ارتباط با این مجلّه صرفاً از طریق سامانه ذکر شده مراجعه نموده و موارد مربوط را پیگیری نمایند. مقاله‌ها و مواردی که به هر طریقی غیر از روش ذکر شده ارسال شود، قابل پیگیری نمی‌باشند.
 
داوران این شماره: (به ترتیب حروف الفبا)
هادی آجیلی، سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، اصغر افتخاری، ابراهیم برزگر، حسن بشیر، مهدی جاودانی مقدم، سیدجواد حسینی،
محمدحسن خانی، سیدمحمدهادی راجی، روح‌الامین سعیدی، رضا سیمبر، فرشاد شریعت، مصطفی غفاری، سیدمحمدمهدی غمامی،
ابوذر گوهری‌مقدم، حسن مجیدی، عباس مصلایی‌پور، حمید هوشنگی

مقاله‌های این نشریه علمی لزوماً بیان‌کننده دیدگاه دانشگاه نیست.
نقل مطالب تنها با ذکر کامل مآخذ مجاز است.
392 صفحه / 500.000 ریال / چاپخانه: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 
نشانی: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، صندوق پستی 159- 14655
مدیریت امور فنی و چاپ: معاونت پژوهش و فناوری، تلفکس: 88094915
مدیریت امور علمی و تحریریه: دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، تلفن: 88094921 ، فاکس: 88590028
 pkn@isu.ac.ir  ایمیل:http://pkn.journals.isu.ac.ir آدرس وبگاه:

عنوان مقاله [English]

Persian and English Identity Page

چکیده [English]


 
IN THE NAME OF ALLAH, THE COMPASSIONATE THE MERCIFUL
Political Knowledge 32
Scientefic Journal (Bi-quarterly)
Vol.16, No.2, (Serial 32), Autumn 2020 & Winter 2021
Publisher: Imam Sadiq University
Director: Jalal Derakhsheh
Editor- in- Chief: Asghar Eftekhari
Executire Manager: Ahmad Khadem
The Editorial Board: (Academic rank and Alphabetically rank)
Hamid Ahmadi (Professor),……………………………(Political Science), Tehran University, Tehran, I.R. Iran
Ibrahim Barzegar (Professor),………(Political Thoght), Allameh Tabatabai University, Tehran, I.R. Iran
Jalal Derakhsheh (Professor),……………….(Political Science), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
Asghar Eftekhari (Professor),……………(Political Sociology), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
Yahya Foozi (Professor),……(Political Science), Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, I.R. Iran
Gholam Reza Khajeh-sarvi (Professor),………..(Political Science), Allameh Tabatabai University, Tehran, I.R. Iran
Hamid Reza Malek-Mohammadi (Professor),......(Political Science), Tehran University, Tehran, I.R. Iran
Farshad Shariat (Professor),……………(Political Thoght), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
Mohammad Reza Ahmadi-tabatabai (Associate Professor), ….(Political Thoght), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
Mohammad Bagher Heshmatzadeh (Associate Professor), ….(Political Sociology), Shahid Beheshti University, Tehran, I.R. Iran
Naser Jamalzadeh (Associate Professor),…(Iran Studies), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
Hassan Majidi (Associate Professor),….(Political Thoght), Imam Sadigh University, Tehran, I.R. Iran
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
  392 Pages / 500000 RIS
Imam Sadiq University, Modiriat Bridge,
Shahid Chamran Exp.way Tehran, Islamic Republic of Iran
P.O. Box: 14655-159
Affairs Scientific & Editorial:
The Faculty of Islamic Studies and Political Science
Tel: 88094001-5     Fax: 88094921
http://pkn.journals.isu.ac.ir/
Managing Publication: The Office of Magazines
P.O. Box: 14655-159 Tel: 88575025, Fax: 88094915
E-mail: pkn@isu.ac.ir
Telfax: Tel: 88370142

  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1399