عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، جمهوری اسلامی ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

10.30497/pkn.2024.245038.3089

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان و عوامل مؤثر بر آن است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه جوانان 18 تا 34 سال استان همدان در سال 1398 که تعداد کل آنها بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران 543486 نفر می‌باشد، بود. برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ـ نسبتی استفاده شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی مورگان، تعداد 384 نفر برآورد شد؛ اما با هدف افزایش اعتبار و کاهش خطا، تعداد 506 پرسش‌نامه توزیع، که تعداد 475 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. اطلاعات به‌وسیله پرسش‌نامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردید. به‌طور‌کلی میزان مشارکت سیاسی 232 نفر (4/48 درصد) از نمونه موردمطالعه، خیلی‌کم، 84 نفر (7/17 درصد) کم، 98 نفر (6/20 درصد) متوسط، 35 نفر (4/7 درصد) زیاد و 28 نفر (9/5 درصد) خیلی‌زیاد است. نتایج نشان داد تحصیلات تأثیر چندانی در میزان مشارکت سیاسی جوانان ندارد و بین میزان تحصیلات جوانان، تحصیلات پدر و مادر با مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری دیده نشد. همچنین، مشخص شد که بین نگرش مذهبی نمونه موردمطالعه و مشارکت سیاسی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین میزان آگاهی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی نمونه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین مشارکت سیاسی جوانان و میزان استفاده آنها از رسانه‌های ارتباط جمعی و میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه‌ها رابطه مثبت وجود دارد و با میزان استفاده از ماهواره و اینترنت، رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و وضعیت اقتصادی نمونه مورد مطالعه (جوانان) با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the level of political participation of Youth in Hamadan province

نویسندگان [English]

 • mahmoud taajobi 1
 • afshin afzali 1
 • Fakhr al-Sadat nasiri 2

1 Assistant Professor, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bo Ali Sina University, Hamadan, I.R.Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaei University, Tehran, I.R.Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the level of political participation of the youth of Hamadan province and the factors affecting it. In order to achieve the goal of the research, a descriptive-survey method was used. The statistical population studied in this research was all the youths aged 18 to 34 in Hamadan province, whose total number is 543,486 according to the statistics announced by the Iranian Statistics Center. A stratified-proportional random sampling method was used to select the research sample. The sample size of the research was estimated to be 384 people by using the sample estimation table from the Karajesi Morgan community, but with the aim of increasing reliability and reducing errors, 506 questionnaires were distributed, of which 475 questionnaires were collected. The information was collected by a researcher-made questionnaire. In general, the level of political participation of 232 people (48.4%) from the studied sample is very low, 84 people (17.7%) are low, 98 people (20.6%) are moderate, 35 people (7.4%) are high. And 28 people (5.9%) is too much. The results showed that education does not have much effect on the level of political participation of the youth, and no significant relationship was found between the level of education of the youth, the education of parents and the political participation of the sample. Also, it was found that there is a positive and significant relationship between the religious attitude of the studied sample and their political participation. No significant relationship was observed between the level of political awareness and the level of political participation of the sample. The results showed that there is no significant relationship between the political participation of young people and the amount of use of social networks; However, there is a positive relationship between the political participation of young people and their use of mass media and the use of television and newspapers, and there is a negative relationship with the use of satellite and internet. Also, there is a positive and significant relationship between the economic status of families and the economic status of the studied sample (youths) with political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Hamadan province Political participation
 • Political awareness
 • Social networks
 • Value
 • Youth
امینی، سلام؛ عشایری، طاها؛ ذوالفقاری، اکبر و دیگران (1401). «نقش سرمایه سیاسی و اجتماعی در مشارکت سیاسی مردم ایلام». نشریه علمی دانش سیاسی، 19(1)، 29-56.
بشیریه، حسین (1388). موانع توسعه سیاسی در ایران. تهران: گام نو.
پالیزیان، محسن (1390). «بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن». فصلنامه سیاست، 41(2)، 33-49.
تصمیم قطعی، اکرم؛ بیگی‌نیا، عبدالرضا و غفاری هشجین، زاهد (1389). «عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران». مجله دانش سیاسی، 6(2)، 34-19.
جعفری‌نیا، غلامرضا (1391). «بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورج». پژوهشنامه علوم سیاسی، (2)، 1-36.
دارا، جلیلی و صادقی، الهه (1401). «عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان». نشریه علمی دانش سیاسی. 18(2)، 377-400.
شفیعی، محمود و مددلو، رامین (1398). «ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی». نشریه علمی دانش سیاسی، 15(1)، 149-172.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ‌ﻧﮋاد، علیرضا؛ ﻗﺎﺳﻤﯽ‌ﻧﮋاد، اﺑﻮذر و ﺻﺎدقی، ﺟﻮاد (1395). «رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت». فصلنامه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪ نوین، 2(73)، 5-7.
ﻓﻘﻴﻪ ﮔﺮﺟﻲ‌زاده، حامد و ﮔﻮدرزی، سعید (1393). «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن». ﻓﺼلناﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﻜﺎر، 3(10)، 401-411.
مسعودنیا، حسین؛ رهبر قاضی، محمودرضا؛ روحانی، حسین و کشاورز، حسین (1393). «بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین». فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 2(2)، 77-95.
معصومی، مجید و محبان، محمدجواد (1394). «مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری». نشریه علمی دانش سیاسی. 10(2)، 175-198.
مولائی، محمدرضا (1397). «نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش‌بینی علاقه‌مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی». نشریه علمی دانش سیاسی، 14(1)، 141-163.
Aesina, alberto & giuliano, paola (2009). Family ties and political participation. www.nber.papers/w15415
LeRoux, Kelly (2007). "Nonprofits as Civic Intermediaries: The Role of Community-Based Organizations in Promoting Political Participation". Urban Aff airs Review, 42(3), 410-422.
O. 'Neill (2014). Gender, Religion, Social Capital and Political Participation, Prepared for Delivery at the Annual Meeting of the American Political Science Association.
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
تالیف مقاله
فروردین 1403
صفحه 59-82
 • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 28 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 بهمن 1402