دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39، تالیف مقاله، فروردین 1403 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

طراحی چهارچوب مفهومی جریان حلقه‌های میانی مردم‌پایه بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 1-26

10.30497/pkn.2024.244997.3088

نفیسه اخوان نیلچی؛ محمد رحیم عیوضی؛ مهدی نادری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

پیامدهای نئولیبرالیسم برای ورزش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 27-58

10.30497/pkn.2024.243865.3032

امین پورنقی؛ احمد فلاحی؛ بهنام نقی پور گیوی


عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان

صفحه 59-82

10.30497/pkn.2024.245038.3089

محمود تعجبی؛ افشین افضلی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

فناوری‌های نوین ارتباطی و ظهور کنشگران جدید در عرصه بین‌الملل

صفحه 83-106

10.30497/pkn.2024.243855.3031

علی جعفری؛ محمد برجعلی زاده


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

مقایسه‌ استعاره‌های حوزه مقصد منازعه در گفتمان حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق

صفحه 107-130

10.30497/pkn.2024.244451.3057

حسن خدادی؛ محمد ربیعی کهندانی


تأثیر ساختار دینی جامعه بر گرایش به مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 131-146

10.30497/pkn.2024.244324.3050

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ فائزه رقمی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نظریه الفت؛ صورت‌بندی سرمایه اجتماعی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

صفحه 147-170

10.30497/pkn.2024.244554.3065

محسن ردادی؛ محمود مهام


بازسازی اندیشه مقاومت اسلامی در آرای شهید سیدمحمدباقر صدر

صفحه 171-196

10.30497/pkn.2024.242949.2974

محمد حسن زندوکیلی؛ جلال درخشه


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر فرهنگ مردم‌سالار فرامادی‌گرا در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 197-220

10.30497/pkn.2024.244385.3053

علی عارفیان؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ عباس حاتمی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تأثیر گسترش فضای مجازی بر تحول ساختاری دولت مدرن

صفحه 221-246

10.30497/pkn.2024.245362.3117

احسان فرزانه؛ سجاد چیت فروش


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تأثیر مؤلفه‌های هویتی سیاست خارجی چین بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سال‌های 1400-1378)

صفحه 247-272

10.30497/pkn.2024.244292.3049

مهناز گودرزی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تطبیق نظریه برابری پیچیده بر جامعه ایران با تمرکز بر نسبت عدالت اجتماعی و قدرت سیاسی

صفحه 273-294

10.30497/pkn.2024.243892.3037

رامین مددلو