دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1389 (سال ششم، پاییز و زمستان 1389) 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

صفحه 5-42

10.30497/pk.2011.8

شهروز ابراهیمی؛ علی اصغر ستوده؛ احسان شیخون


ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

صفحه 43-72

10.30497/pk.2011.9

ابراهیم برزگر


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

جامعه¬شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی

صفحه 73-106

10.30497/pk.2011.10

ناصر جمالزاده؛ احمد درستی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 107-138

10.30497/pk.2011.11

رضا سیمبر


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی


بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو (1269-1270)

صفحه 177-206

10.30497/pk.2011.13

علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ بابک احمدپور ترکمانی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

صفحه 207-240

10.30497/pk.2011.14

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی