دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، آذر 1390 (سال هفتم،بهار و تابستان 1390) 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مختصات انگاره‌ی قدرت در اندیشه‌های سلوکی ایران

صفحه 5-33

10.30497/pk.2011.84

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی

صفحه 35-64

10.30497/pk.2011.85

مهدی ایزدی؛ امین حسن‌وند؛ عزیزالله فضلی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران

صفحه 65-90

10.30497/pk.2011.86

علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی: آزادی و امنیّت – استبداد و بحران

صفحه 91-118

10.30497/pk.2011.87

محمّد‌باقر حشمت‌زاده


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

تحلیلی سازه انگارانه از رفتار دولت های بزرگ با ایران در دوره رضا‌شاه

صفحه 149-181

10.30497/pk.2011.89

محمد عابدی اردکانی؛ روح‌الله نادری‌بنی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی

صفحه 183-213

10.30497/pk.2011.90

ابوذر گوهری مقدم


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنّت

صفحه 115-144

10.30497/pk.2011.91

محمد باقر خرمشاد؛ سیّدابراهیم سرپرست سادات