دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1386، صفحه 1-224 (سال سوم، پاییز و زمستان 1386) 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

«دولت‌های اجتماعی» و چالش‌های پیش رو

صفحه 37-62

10.30497/pk.2008.44

حجت‌الله ایوبی


جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری

صفحه 63-84

10.30497/pk.2008.45

فرشاد شریعت


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

صفحه 85-111

10.30497/pk.2008.46

عنایت الله یزدانی؛ مرتضی شجاع


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

صفحه 113-139

10.30497/pk.2008.47

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

صفحه 141-168

10.30497/pk.2008.48

علی‌رضا شجاعی‌زند


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

اندیشة تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (مطالعة موردی: اندیشه‌های ملک‌الشعراء بهار)

صفحه 169-197

10.30497/pk.2008.49

محسن خلیلی؛ عباس کشاورز شکری