دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1385، صفحه 1-236 (شمارة چهارم- پاییز و زمستان 1385) 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

10.30497/pk.2007.57

شهروز ابراهیمی


عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

10.30497/pk.2007.58

بهرام اخوان کاظمی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

شرعی‌سازی سیاست؛ چارچوبی معرفتی برای تحقق ایدۀ سیاست اسلامی

10.30497/pk.2007.59

اصغر افتخاری


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت

10.30497/pk.2007.60

محمدحسن خانی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

مردم‌سالاری در مصر؛ چالشها، موانع و محدودیتها

10.30497/pk.2007.61

کریم رضادوست


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

فلسفۀ سیاست، بورژوازی و غایات نظام سرمایه‌داری «از نگاه روسو و مارکس»

10.30497/pk.2007.62

فرشاد شریعت


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تأثیرپذیری سیاستهای توسعه در ایران از الگوهای مسلط ‌غربی‌

10.30497/pk.2007.63

سید مرتضی هزاوه‌ای