دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مهر 1385 (شمارة سوم- بهار و تابستان 1385) 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

تحولات راهبردی در منطقة خلیج فارس؛ رویکردی سیاسی- امنیتی

صفحه 39-58

10.30497/pk.2006.65

احمد جالینوسی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

جمهوری اسلامی ایران و پست- مدرنیسم

صفحه 59-84

10.30497/pk.2006.66

محمدجواد جاوید


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی‌ با نگاهی به تجربۀ جمهوری اسلامی ایران

صفحه 85-116

10.30497/pk.2006.67

غلامرضا خواجه سروی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

بازسازی اندیشۀ دینی و تأثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تأکید بر دیدگاه شهید مطهری(ره))

صفحه 117-142

10.30497/pk.2006.68

جلال درخشه


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

قومیت از منظر سیاستهای هویت

صفحه 143-166

10.30497/pk.2006.69

کاووس سیدامامی