دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1391، صفحه 1-148 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

صفحه 5-26

10.30497/pk.2013.1327

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی


تحلیل نقش انجمن‌های صدر مشروطیت در سقوط مجلس اول

صفحه 27-42

10.30497/pk.2013.1328

محمد سلطانی‌فر؛ علیرضا باقری ده‌آبادی


تحلیل گفتمانی نامة تنسر:

صفحه 43-62

10.30497/pk.2013.1329

عباسعلی رهبر؛ احمد زارع؛ محسن سلگی


نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

صفحه 63-82

10.30497/pk.2013.1330

زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد؛ هانیه خدادادی


افراط‌گرایی فرقه‌ای در پاکستان (1979-2001)

صفحه 83-106

10.30497/pk.2013.1331

فرهاد عطایی؛ شهراد شهوند


قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

صفحه 107-128

10.30497/pk.2013.1332

محمود کتابی؛ عنایت الله یزدانی؛ مسعود رضائی


نمایه سال 1391

صفحه 129-138

10.30497/pk.2013.1333