دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1394، صفحه 1-232 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

وضعیت مطالعات ترکیه‌شناسی در دانشگاه‌های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه‌های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی

صفحه 5-52

10.30497/pk.2016.1775

سیداسدالله اطهری؛ مهدی پیروزفر


تحلیل دانش اندیشة سیاسی در ایران با تأکید بر منابع دانشگاهی

صفحه 53-73

10.30497/pk.2016.1776

مسعود پورفرد؛ محمد باقری؛ طیبه مهری آدریانی


تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

صفحه 75-94

10.30497/pk.2016.1777

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا

صفحه 95-127

10.30497/pk.2016.1778

مهدی شریعتی فیض آبادی؛ محمود گودرزی


کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی

صفحه 129-148

10.30497/pk.2016.1779

نورالله قیصری؛ مصطفی قربانی


التزام سیاسی در فقه امامیه

صفحه 149-168

10.30497/pk.2016.1780

اصغرآقا مهدوی


تبیین رابطة فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعة موردی: شهرستان ممسنی

صفحه 169-208

10.30497/pk.2016.1781

میثم میرزائی‌‌تبار؛ وحید صادقی؛ سید محمد حسین حسینی