دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اسفند 1387، صفحه 1-248 (سال چهارم، پاییز و زمستان 1387) 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

صفحه 5-25

10.30497/pk.2009.29

ناصر جمالزاده


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها

صفحه 37-62

10.30497/pk.2009.30

علی ربیعی؛ فرناز احمدزاده نامور


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

پست‌ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی

صفحه 63-92

10.30497/pk.2009.31

حسین سلیمی


امنیت‌مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

صفحه 93-128

10.30497/pk.2009.32

مجتبی عطارزاده


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

صفحه 129-156

10.30497/pk.2009.33

فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم


چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

صفحه 157-185

10.30497/pk.2009.34

محمد رحیم عیوضی


نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 187-225

10.30497/pk.2009.35

علیرضا موسوی زاده؛ مهدی جاودانی‌مقدم