دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، شهریور 1393 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

صفحه 5-25

10.30497/pk.2014.1684

مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری


تحلیل مسئلۀ اتمی ایران و غرب در چارچوب نظریۀ بازی‌ها

صفحه 27-46

10.30497/pk.2014.1696

محمدعلی بصیری؛ عطا محمدی


ارتش، مالیات‌ستانی و دولت‌سازی در ایران؛ رهیافتی در جامعه‌شناسی مالی

صفحه 47-64

10.30497/pk.2014.1695

عباس حاتمی


مؤلفه‌ها و کارکردهای هوش سیاسی

صفحه 65-86

10.30497/pk.2014.1697

محمد دوستار؛ یعقوب ممبینی


رابطۀ مشارکت سیاسی و سلسله‌مراتب نیازها؛ مطالعۀ موردی کارکنان دانشگاه یزد

صفحه 87-111

10.30497/pk.2014.1698

محمد عابدی اردکانی؛ سیدمجتبی حسینی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

صفحه 113-133

10.30497/pk.2014.1699

علی‌اکبر علیخانی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342)

صفحه 135-154

10.30497/pk.2014.1700

سیدعبدالامیر نبوی؛ فیروزه رادفر