دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، تالیف مقاله، شهریور 1397، صفحه 1-210 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

پیاده‌روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی

صفحه 1-21

10.30497/pk.2018.2343

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی


تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تأکید بر دوره های تحصیلی

صفحه 23-60

10.30497/pk.2018.2344

غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ علیرضا امینی زرین


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

زمینه‌های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران

صفحه 61-90

10.30497/pk.2018.2345

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار

صفحه 91-116

10.30497/pk.2018.2346

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

صفحه 117-140

10.30497/pk.2018.2347

سیدمهدی میرعابدینی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش بینی علاقه مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی

صفحه 141-163

10.30497/pk.2018.2348

محمدرضا مولائی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

صفحه 163-187

10.30497/pk.2018.2349

احمدعلی قانع؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ احسان آهنگری