دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تالیف مقاله، مهر 1400، صفحه 321-658 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

لیست داوران سال هفدهم شماره دوم (پیاپی ۳۴)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به مردم‌سالاری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 357-382

10.30497/pkn.2021.239138.2724

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا جعفری؛ نسیم کردعلیوند


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراقِ پساداعش و تهدیدهای پیش‌ رو

صفحه 383-406

10.30497/pkn.2021.14270.2592

رضا سیمبر؛ سامان فاضلی؛ دانیال رضاپور


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل تأثیر ساختار طایفه‌ای بر کنش انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 407-432

10.30497/pkn.2021.241088.2862

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تحلیل تطبیقی ـ تاریخی چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری‌های نوظهور در تاریخ معاصر و تأثیر آن بر نظام خط‌مشی‌گذاری کشور (موردهای مطالعه: قاجاریه و پهلوی)

صفحه 433-464

10.30497/pkn.2021.14919.2659

محمدرضا عطاردی؛ حسین زیبنده


تبیین عوامل پیدایشی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

صفحه 465-490

10.30497/pkn.2021.239321.2739

محمدرضا فاضلی؛ محسن عامری شهرابی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نظریه‌ای برای فهم چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر روش فراترکیب

صفحه 491-518

10.30497/pkn.2021.239536.2754

یحیی فوزی؛ محمد محمودی کیا؛ فرحناز نعیمی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 519-546

10.30497/pkn.2021.14534.2626

حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

آثار رسانه‌های غیررسمی بر خرد جمعی (مطالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری ایران)

صفحه 547-568

10.30497/pkn.2021.240080.2777

اشرف کریمی راهجردی؛ عبدالعلی قوام؛ رها خرازی؛ علی گرانمایه پور


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 569-596

10.30497/pkn.2021.239025.2709

داود کریمی پور


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مؤلفه‌های برابری سیاسی در تحقق عدالت از منظر تساوی‌گرایان

صفحه 597-624

10.30497/pkn.2021.14806.2651

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

صفحه 625-658

10.30497/pkn.2021.241292.2869

رسول یوسفی رامندی؛ سروش سیاری