دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33، تالیف مقاله، فروردین 1400، صفحه 1-320 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

لیست داوران سال هفدهم شماره اول (پیاپی ۳۳)، پاییز و زمستان ۱۴۰۰

علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تبیین نقش منابع رانتی در ساختار قدرت دولت بر اساس رویکرد دیالکتیکی شبکه های سیاسی (مطالعه موردی: دولت بحرین)

صفحه 27-58

10.30497/pk.2021.14057.2567

اعظم خانی ولدانی؛ حسین مسعودنیا؛ سید جواد امام جمعه زاده


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تشدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19

صفحه 87-108

10.30497/pk.2021.239049.2711

امیر ساجدی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدبشیر بازگیر


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه

صفحه 109-138

10.30497/pk.2021.15020.2672

امیرحسین شماعی زاده؛ مهدی حمزه پور؛ حمیدرضا رحیم اف


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

پیوند پلورالیسم و فدرالیسم با تأکید بر دموکراسی انجمنی (مطالعه موردی : عراق جدید)

صفحه 139-162

10.30497/pk.2021.13351.2710

سعید شمس الدینی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ مهرداد نوابخش


تحلیل عملکرد جنبش حوثی های یمن بر اساس رویکرد جابری

صفحه 163-188

10.30497/pk.2021.10804.2262

مرتضی شیرودی؛ مجتبی سلطانی؛ محمدتقی آقایی مزرعه شاهی


تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران‌های بین المللی

صفحه 215-242

10.30497/pk.2021.239398.2743

محمد عابدی؛ نوذر شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

تعهدات حقوق بشریِ دولت در حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم

صفحه 243-266

10.30497/pk.2021.14201.2591

مرتضی عارفی


نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی

صفحه 267-290

10.30497/pk.2021.14399.2612

سید محمد صادق کاظمی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی