دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35، تالیف مقاله، فروردین 1401، صفحه 1-306 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه علمی فارسی و انگلیسی

داوران

لیست داوران سال هجدهم شماره اول (پیاپی 35)، بهار و تابستان 1401

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

مطالعۀ جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی

صفحه 1-26

10.30497/pkn.2022.241873.2906

میثم بلباسی؛ علی کریمی مله؛ ابراهیم کلانتری؛ حکیمه سقای بی ریا؛ محمداسماعیل نباتیان


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)

صفحه 27-54

10.30497/pkn.2022.241695.2892

محسن بهمنی؛ رضا صابونچی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰

صفحه 55-82

10.30497/pkn.2022.241752.2900

آرش بیدالله خانی؛ محبوبه فرخاری


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

اسطوره‌ی زعامت و جنگ داخلی در افغانستان (۱۹۹۲-۱۹۹۴)

صفحه 83-102

10.30497/pkn.2022.241424.2876

رضا خراسانی؛ ابوالفضل فصیحی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل محتوای خشونت رسانه ای (مطالعه موردی: خشونت مطبوعاتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران)

صفحه 103-124

10.30497/pkn.2022.241586.2889

محمود روزبهانی؛ افسانه مظفری؛ علی دلاور


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تأثیر برند جریان‌های سیاسی ایران بر انتخاب رأی‌دهندگان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال1396)

صفحه 125-150

10.30497/pkn.2022.240230.2787

سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

آیت الله سید علی سیستانی، واقع گرایی اسلامی، صلح و امنیت در عراق

صفحه 151-172

10.30497/pkn.2022.240504.2819

نیلوفر طهرانی زاده؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان امیری


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

ارزیابی ادله متعارض «حراست» در حکومت اسلامی

صفحه 173-198

10.30497/pkn.2022.240711.2837

سید مجتبی عزیزی؛ محمدرضا آرام


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

طراحی الگوی رفتار سیاسی در تصمیم‌گیری راهبردی مدیران ورزش ایران

صفحه 199-218

10.30497/pkn.2022.239302.2738

سیدحسین علوی؛ مرتضی دوستی


نقش کدخدا در تحولات اجتماعی ـ سیاسی دوره مشروطه تا اصلاحات ارضی (مورد مطالعه: طایفه بَکِش از ایل مَمَسنی)

صفحه 219-248

10.30497/pkn.2022.241737.2897

مراد کاویانی راد؛ سید محمد حسین حسینی؛ وحید صادقی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

تأثیر جهانی‌شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول‌گرایی و اعتدال‎گرایی

صفحه 249-278

10.30497/pkn.2022.241339.2871

حامد مهربان اینچه برون؛ سمیرا اکبری؛ قدرت احمدیان


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

رابطه تحرک اجتماعی و سطح تحصیلات با اعتماد سیاسی (مطالعه موردی شهروندان شهر اهواز)

صفحه 279-306

10.30497/pkn.2022.241078.2859

سارا نجف پور؛ علی تدین راد