دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تالیف مقاله، مهر 1402 
شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش سیدمحمدحسین طباطبائی در تکوین گفتمان اسلامی انقلاب ایران با تأکید بر عدالت

صفحه 287-312

10.30497/pkn.2023.244652.3073

محمد جواد اسماعیلی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

روش تحلیل منظومه‌ای اندیشه متفکران سیاسی

صفحه 313-348

10.30497/pkn.2023.243866.3033

مجتبی باباخانی؛ علی جعفری هُرستانی؛ محسن جوهری؛ محمد قائمی‌راد؛ سید مصطفی موسوی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

افول نظم‌ بین‌المللی لیبرال از منظر رهیافت‌های نظری مکتب لیبرالیسم

صفحه 349-374

10.30497/pkn.2023.244333.3052

محمدرضا بیگدلی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ کیهان برزگر؛ غلامعلی چگنی زاده


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل وقوع، اکنون و آینده‌ انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه رخداد

صفحه 375-394

10.30497/pkn.2023.244548.3064

امیرحسین پرورش؛ حمید نساج؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

کاربست متن‌های پایه ایرانی در آموزش دانش سیاسی با تأکید بر کلیله‌ و ‌دمنه

صفحه 395-418

10.30497/pkn.2023.244667.3074

علی تدین راد


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

گسست اسلام در دانمارک؛ از اقلیت قانونی تا پدیده‌ای «ضددانمارکی»

صفحه 419-444

10.30497/pkn.2022.241175.2867

رضا رحمتی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل تأثیرهای ایدئولوژی سیاسی بر تبشیر مسیحی در دوره قاجاریه

صفحه 445-472

10.30497/pkn.2023.244265.3047

امید رضائی؛ سیدمحمدرضااحمدی طباطبایی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تحلیل پیامدهای بحران بلند‌مدت نظام جهانی سرمایه‌داری و گرایش ساختاری آن (2020-1970)؛ رویکردی ایرانی

صفحه 473-504

10.30497/pkn.2023.243802.3027

امیر مسعود شهرام نیا؛ ابوالفضل آنائی


تحلیل الگوی رفتاری چین در مشارکت‌های راهبردی جامع

صفحه 505-528

10.30497/pkn.2023.244565.3068

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ هادی ترکی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

گفتمان انقلاب اسلامی و ساخت جامعه نوین تمدنی

صفحه 529-550

10.30497/pkn.2023.244285.3048

محمد محمودی کیا


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

تحلیل تحول‌های ژئوپلیتیکی در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

صفحه 551-576

10.30497/pkn.2023.243073.2990

امیر مشتاقی؛ فتح الله کلانتری


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مؤلفه‌های کارآمدی نظام سیاسی دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 577-604

10.30497/pkn.2023.243071.2989

حمید هوشنگی