دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، تالیف مقاله، فروردین 1399، صفحه 1-360 

علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

رابطۀ قانون و حکم‌رانی سیاسی در ایران معاصر (سدۀ نوزدهم و عصر مشروطه)

صفحه 1-24

10.30497/pk.2020.2731

حمید احمدی؛ نوذر خلیل طهماسبی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

ضعف تحقیقات کمّی در پژوهش‌های علوم سیاسی در ایران

صفحه 25-44

10.30497/pk.2020.2679

مهسا ادیبی؛ سید محمد علی تقوی؛ صابر مصطفوی


ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب(مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران)

صفحه 45-66

10.30497/pk.2020.2682

محمد تقی ایمان؛ منصور طبیعی؛ سینا امینی زاده


بایسته های روشی در نگارش پایان نامه های علوم سیاسی: مطالعه موردی پایان نامه های دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

صفحه 67-90

10.30497/pk.2020.2684

رضا باقری


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

صفحه 91-116

10.30497/pk.2020.2681

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مولفه های «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری

صفحه 117-144

10.30497/pk.2020.2680

جلال درخشه؛ حمیدرضا تبشیری


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

صفحه 169-190

10.30497/pk.2020.2683

الهام رسولی ثانی آبادی


غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای

صفحه 191-218

10.30497/pk.2020.2685

روح الامین سعیدی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات‌متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 219-246

10.30497/pk.2020.2732

مهدی شریعتی فیض آبادی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

پیامدهای آزادسازی اقتصادی بر صورت بندی نخبگان حاکم در جمهوری عربی مصر

صفحه 247-274

10.30497/pk.2020.2689

فهیمه عباسی؛ محمد صادق کوشکی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

صفحه 275-304

10.30497/pk.2020.2687

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

صفحه 305-328

10.30497/pk.2020.2678

مهدی نادری؛ شهره پیرانی


تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت

صفحه 329-360

10.30497/pk.2020.2686

حمید هوشنگی